AekLovers

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Μόνο στο AEKLovers, 60 σημεία επισήμανσης από το Διαχειριστικό Έλεγχο


Οικονομικές επισημάνσεις από το πρόσφατο διαχειριστικό έλεγχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, της 18/01/2011
1.     Από 30/06/2005 30/06/2006 δεν παραδόθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αναλυτικών καθολικών και ο έλεγχος περιορίστηκε στα υπόλοιπα των ισοζυγιών. Επίσης δεν παραδόθηκε βιβλίο απογραφών και ισολογισμών. (σελ. 2)
2.     Ελέγχθηκαν συμβόλαια ποδοσφαιριστών όπου φέρανε υπογραφές στελεχών της ΠΑΕ, που δεν ορίζονταν από τα πρακτικά των ΔΣ. Και αυτό διότι μόνο ο κ. Νικολαίδης είχε το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων αξία άνω των 100.00€. επίσης ζητήθηκαν από την BDO οι εξουσιοδοτήσεις αλλά δεν δόθηκαν (σελ. 11)
3.     Πολλές επιταγές δεν συνοδεύονταν από ενυπόγραφες νόμιμες εντολές  εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων. (σελ. 11)
4.     Η ΠΑΕ δεν εφάρμοζε καταγεγραμμένο σύστημα διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου. (σελ. 12)
5.     Δεν δόθηκαν εγκριτικές αποφάσεις και εισηγήσεις τεχνικών διευθυντών για  συνάψεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών, όλες οι τελικές αποφάσεις ήταν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου. (σελ. 12)
6.     Δεν υπήρχαν κανονισμοί προμηθειών, δεν διεξαγόταν μειοδοτικοί διαγωνισμοί και οι διαγωνισμοί προκρίνονταν με απευθείας ανάθεση. (σελ. 12)
7.     Παρατηρήθηκε ελλιπής μηχανογραφική εφαρμογή, και ο καθένας είχε πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία ανεξαρτήτως επιπέδου ευθυνών και θέσης. (σελ. 12)
8.   Παρατηρήθηκε ελλιπής αρχειοθέτηση λογιστικών παραστατικών και δικαιολογητικών πρωτογενών λογιστικών εγγράφων. (σελ. 12)
9.     Η ΠΑΕ δεν είχε ελεγχθεί από αρμόδιο φορολογικό όργανο από 30/06/2003 έως τις 30/06/2009 (σελ. 13)
10.  Δεν υπήρχε πρόβλεψη εξόδων και υποχρεώσεων από την ΠΑΕ. (σελ. 13)
11.  Αποζημιώσεις για εξοφλήσεις και μεταγραφές δεν γινόταν σε αρκετές περιπτώσεις με έμβασμα τραπεζών, έτσι δεν ήταν ακριβής η εξακρίβωση της ταυτότητας των δικαιούχων, συνέπεια αυτού, αρκετές φορές δεν διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. (σελ. 15)
12.  Πραγματοποιήθηκαν 78 μεταγραφές (μόνο επαγγελματίες) σε διάστημα 5 ετών, με Μ.Ο 15,6/έτος (σελ. 15)
13.  Το έτος λήξης 30/06/2005 δόθηκαν 2.016.700€ ως ετήσιο κόστος σε διαμεσολαβητές, περίπου το 1/3 του συνολικού κόστους κτήσης ποδοσφαιριστών και τεχνικών για το υποκείμενο έτος. (σελ. 18)
14.  Από το 1.780.000€ της μεταγραφής πώλησης του Μ. Καψή στην Μπορντώ, η ΑΕΚ πήρε τελικώς τα 500.000€, 380.000€ πήγαν στο διαμεσολαβητή  Τραυλό, 900.000€ ο Καψής με τιμολόγιο της Albrirex Ventrure Ltd (παρόλο που σύμφωνα με το διαχειριστικό του οφειλόταν το ποσό των 290.117€). 93.150€ επίσης κατατέθηκαν για λογαριασμό του Τραυλού, χωρίς να παραδοθεί σχετικό παραστατικό. (σελ. 19)
15.  Το κόστος απόκτησης του ποδοσφαιριστή Κρασσά καταγράφηκε λογιστικά στις 177.000€, παρόλο που η ομάδα και ο manager του πήραν το συνολικό ποσό των 104.000€, η διαφορά με εξηγήθηκε με παραστατικά. (σελ. 21)
16.  Παρόλο που εκδικάστηκε οφειλή προς το ποδοσφαιριστή Ραμπεσαντρατανά 400.000$ (περίπου320.000€), λογιστικά καταγράφηκε μόνο ως ποσό, 156.698€ ()
17.  Ο Manager του ποδοσφαιριστή Τσάνκο προβλεπόταν να λάβει 195.000€ σε 3 έτη, λόγω όμως πρόωρης εξόδου του παίκτη από την ομάδα του καταβλήθηκε το ποσό των 50.000€ για τα οποία δεν παρουσιάστηκαν στην BDO,  εμβάσματα πληρωμής και φορολογικά παραστατικά. (σελ. 25)
18.  Γενικά παραδόθηκαν ελάχιστα φορολογικά και λογιστικά παραστικά που αφορούν καταβολές προς διαμεσολαβητές. (σελ. 26)
19.  Ο Jens Bangsbo σύναψε συμφωνία με το Νικολαίδη με καταβολή προς αυτόν του ποσού των 140.000€ για 11 μήνες εργασία (όπου βάση αυτού υποχρεούταν να είναι εκτός Δανίας τουλάχιστον 5 ημέρες το μήνα), παρολα αυτά του αποδώθηκε το ποσό 188.000€ και εκδόθηκαν από την ΠΑΕ  τιμολόγια αξίας 190.533€, από τα οποία μόνο τα 130.00€ επιδώθηκαν στην BDO. (σελ. 29)
20.  Η ΠΑΕ εξέδωσε σε διαταγή της “ΑΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”, το ποσό των 13.000€, την οποία παρέλαβε ο Αντώνης Μήνου, που όμως δεν γνωρίζεται ποιον ποδοσφαιριστή αφορά. (σελ. 30)
21.  Ο Manager Delissanti Lorenzo, απόλαβε το ποσό των 12.800€ από την ΠΑΕ, χωρίς να γίνει γνωστό το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας του. (σελ. )
22.  Ο ποδοσφαιριστής Udeze έλαβε πριμ ευρωπαικών ομίλων που δεν προβλέποταν στο συμβόλαιο του. (σελ. 31)
23.  9.000€ έλαβε ο scouter Δ. Μάρκος, δίχως να δικαιολογούνται από το υπογεγραμμένο συμβόλαιο του. (σελ. 31)
24.  Ο manager του Β. Λάκη, κ. Σιούγγαρης έλαβε το ποσό των 56.000€, το οποίο δεν προβλεπόταν σε σχετικό συμφωνητικό. (σελ. 31)
25.  Σε 1 ημέρα η συνολικές αμοιβές βάση συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Ενσαλίβα, αυξήθηκαν με σχετικό συμβόλαιο κατά 300.000€, από 660.000€ στις 2/7/2007 σε 960.000€ στις 3/7/2007. (σελ. 35)
26.  Επιδόθηκε ως αμοιβή λύσης συμβολαίου το ποσό των 2.049.870€ (καθαρά) στο προπονητή Ferer, μόλις για 7 μήνες συνεργασίας από την τροποποίηση του συμβολαίου μετά το πρώτο έτος συνεργασίας του με την ΑΕΚ.(σελ. 36)
27.  35.000€ αμοιβή στον manager Δομοτζόγλου ως αμοιβή διαμεσολάβησης του ποδοσφαιριστή Ascarate. (σελ. 36)
28.  Στις 6/7/2007 η ΑΕΚ απόκτησε το ποδοσφαιριστή Δαρσίνο έναντι του ποσού αμοιβής των 13.705€, ενώ ο Manager του είχε λαμβάνειν 35.000€ (σελ. 37)
29.  Σε αρκετές συναλλαγές με Manager, άλλος αναφερόταν στο συμφωνητικό και σε άλλο όνομα γινόταν οι καταθέσεις των χρημάτων. (σελ 44)
30.  Η ΠΑΕ συμφώνησε έναντι ποσού 650.000€ και με δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής 3.500.00€ την αγορά του παίκτη Fabian Gustavo Moyano (που δεν ήρθε ποτέ στην ομάδα), τελικώς το παραστατικό έγραφε των 650.000€ ανέφερε δανεισμό του ποδοσφαιριστή Πελετιέρι.(σελ 47)
31.  Αναφέρεται στην έκθεση το ποσό των 60.000€ ως ποσό εκκαθάρισης του αγώνα ΑΕΚ-ΜΙΛΑΝ (σελ 52 )
32.  Από τα αναλυτικά καθολικά προκύπτει ότι η ΑΕΚ ΠΑΕ, κατέβαλε ως ταμειακή διευκόλυνση το ποσό των 1.027.472€ και στη συνέχεια το ποσό των 200.000€ περίπου (σελ 54)
33.  Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΠΑΕ το 2005, ανερχόταν στο ποσό των 28.310.544€, ενώ το 2009 έφτασε τα 61.301.381€ (εκ΄ των οποίων τα 29.196.948€ είναι βραχυπρόθεσμα) (σελ 56)
34.  Υπόλοιπα ταμείων των AEKShop, παρουσιάζουν αρνητικά υπόλοιπα κάτι που δεν ευσταθή λογιστικά και διαχειριστικά (σελ. 70)
35.  Σύνολο οργανικών εξόδων το 2005 19.183.242€, το 2009 34.997.278€ (σελ. 67),
36.  93 υπάλληλοι το 2005, 132 το 2009 (σελ. 67)
37.  Αμοιβές προσωπικού 2005 2.123.948€, ενώ το 2009 3.870.066€ (σελ. 68)
38.  Η ΠΑΕ, δε διατηρούσε βιβλίο ή σύστημα παρακολούθησης προσέλευσης εργαζομένων. (σελ. 68)
39.  Αμοιβές υψηλόβαθμων υπαλλήλων (Σε κανένα από τα παρακάτω νούμερα δεν περιλαμβάνονται λοιπές παροχές από την ΠΑΕ προς τους αναφερόμενους, π.χ αυτοκίνητα, κινητά, κλπ)
40.  Συνολικές αμοιβές πρώην εμπορικού διευθυντή, Α. Μπέκιου ΠΑΕ ΑΕΚ, 895.590€ σε 3,5 έτη. 20.354€/μήνα (σελ. 69)
41.  Συνολικές αμοιβές πρώην Γ.Διευθυντή σε 2 έτη Γ. Ρόκκα 128.507€ 6.425€/μήνα (σελ. 70).
42.  Συνολικές αμοιβές πρώην Γ.Διευθυντή Κ.Σταυρόπουλου σε περίπου 2 έτη 342.715€, 13.181€ μ.ο/μήνα (σελ. 71)
43.  Συνολικές αμοιβές πρώην Προέδρου Θανόπουλου σε 2 έτη 399.155€, 17.354€ μ.ο/μήνα (σελ. 72)
44.  Συνολικές αποδοχές πρώην οικονομικού διευθυντή Ορφανίδη, σε περίπου 2,5 έτη 159.638€, περίπου 5.701 μ.ο/μήνα (σελ. 72)
45.   Συνολικές αποδοχές πρώην οικονομικού διευθυντή Δημαράκη, σε περίπου 2 έτη 274.695€, περίπου 11.943 μ.ο/μήνα (σελ. 73)
46.  Παρεπόμενες παροχές προσωπικού το 2005 184.331€, το 2009 2.267.531€
47.  Η ΠΑΕ μισθώνει αποθήκες στη Νέα Ιωνία και στο Ηράκλειο τις οποίες δεν έχει δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
48.  Ενοίκια κατοικιών το 2005 121.697€, το 2009 514.549€ (σελ. 75)
49.  Ενδεικτικό μηνιαίο μίσθωμα ακινήτου στον Β. Μπορμπόκη 3.200€ (σελ. 75)
50.  138.498€ το συνολικό κόστος διαμονής ενός έτους για τον ποδοσφαιριστή Rivaldo (σελ. 76)
51.  125.000€ για αμοιβές δικηγόρων για τη υπηρεσίες που παρείχαν για την σύναψη του ομολογιακού δανείου. (σελ. 77)
52.  331.595€ συνολικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς την ΠΑΕ ΑΕΚ, από τον πρώην λογιστή Παπαγιανόπουλο (είναι και αυτό που δεν έδωσε τα απαραίτητα λογιστικά έγγραφα για το έτος 6/2005 με 6/2006), επίσης δεν υπάρχει ακριβές συμφωνητικό μεταξύ αυτού και της ΠΑΕ, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του πρώτου προς την ΠΑΕ. (σελ. 78)
53.  Η ΠΑΕ επιβαρύνθηκε με το 14.400€ Stockdale & associates ltd για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη πρόσληψη υπαλλήλου για τη κάλυψη θέσης chief financial officer η οποία δεν έγινε ποτέ (σελ. 78)
54.  182.000€ για τη μελέτη του προπονητικού γηπέδου στις Αχαρνές που δεν έγινε ποτέ. (σελ. 79)
55.  Επιβάρυνση 63.000€ για διενέργια ερευνών από την εταιρεία του Σ. Φαναρά πρώην μέλους του ΔΣ της ΠΑΕ. (σελ. 81)
56.  Επιβάρυνση 336.547€ για 20 ημέρες παραμονή στην Αυστρία. (σελ.82)
57.  Σύνολο ενοικίων το 2005 360.453€, το 2009 646.345€ (σελ. 83)
58.  Επιβάρυνση με το ποσό των 42.512€ για τον Γ. Πήδουλα για το οποίο δεν κατατέθηκε στην BDO, συμφωνητικό συνεργασίας. (σελ. 84)
59.  Επιβάρυνση 50.703€ ως έξοδα μετακίνησης του Rivaldo. (σελ. 88)
60.  Το γραφείο μεταφορών Μουρούδη εκδίδει τιμολόγιο αξίας 49.071€, δεν παραδόθηκε στην BDO λίστα δεμάτων καθώς και σχετικό συμφωνητικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου